Depozyty zabezpieczające

Depozyty zabezpieczające stanowią podstawowy element systemu gwarantowania rozliczeń w IRGiT. Wnoszone są przez uczestników rynku, a ich zadaniem jest zabezpieczanie ryzyka związanego z koniecznością zamykania pozycji niewypłacalnego Uczestnika. Naliczane są codziennie dla każdego Uczestnika Izby, oraz każdego klienta Uczestnika Izby na koniec dnia.

Zadaniem depozytu zabezpieczającego jest pokrycie zmiany cen w momencie zamykania pozycji. Obliczany jest dla skompensowanych pozycji będących w wykonaniu w danym okresie w oparciu o następujące informacje:

  • bieżący kurs rozliczeniowy,
  • parametry ryzyka będące odzwierciedleniem aktualnej zmienności rynku.

Szczegółowe informacje na temat metodologii wyznaczania depozytów zabezpieczających zostały opisane w Szczegółowych zasadach rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A. (link dostępny wkrótce)