Rozliczenie pieniężne

Obowiązujący Model Rozrachunku IRGiT opiera się o współpracę Izby, Banku Płatnika Izby (BPI) oraz Banków Płatników Uczestników Izby (BPUI).

W BPI Izba prowadzi rachunek depozytów zabezpieczających oraz rachunek depozytów transakcyjnych dedykowane rynkowi finansowemu. Uczestnicy IRGiT zobligowani są do utrzymywania odpowiedniej wartości środków pieniężnych (odpowiednio z tytułu wymaganych depozytów) na dedykowanych im subkontach.

W wybranym przez siebie BPUI Uczestnicy Izby posiadają rachunek rozliczeniowy. Jest to rachunek uznawany i obciążany z tytułu rozliczenia pieniężnego (zarówno w wyniku płatności wynikających z zawartych transakcji jak również aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających). Izba nie kontroluje sald na rachunkach rozliczeniowych Uczestników Izby, dlatego klienci IRGiT zobligowani są utrzymywać na nich środki wystarczające do pokrycia powstałych zobowiązań.

Generowane przez Izbę zlecenia pieniężne realizowane są przez BPUI zgodnie z Harmonogramem rozliczeń dostępnym w "Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej