Rozliczenie pieniężne

Obowiązujący Model Rozrachunku IRGiT opiera się o współpracę Izby, Banku Płatnika Izby (BPI) oraz Banków Płatników Uczestników Izby (BPUI).

BPI jest bankiem, za pośrednictwem którego Izba dokonuje rozrachunków finansowych.

Regulowanie zobowiązań i należności pieniężnych Uczestnika rozliczającego z tytułu rozliczeń prowadzonych przez Izbę odbywa się za pośrednictwem BPUI.

 

W BPI prowadzony jest rachunek rozliczeniowy Izby, rachunek depozytów zabezpieczających oraz rachunek depozytów transakcyjnych.

Rachunek rozliczeniowy Izby to rachunek Izby dedykowany do obsługi transferów międzybankowych podczas rozrachunku pieniężnego oraz aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających.

Rachunek depozytów transakcyjnych to rachunek Izby wraz z subkontami dedykowanymi Uczestnikom Izby, na których księgowane są środki stanowiące depozyty transakcyjne wnoszone przez Uczestników Izby.

Rachunek depozytów zabezpieczających to rachunek Izby wraz z subkontami dedykowanymi Uczestnikom Izby, na których księgowane są środki stanowiące depozyty zabezpieczające wnoszone przez Uczestników Izby.

W wybranym przez siebie BPUI Uczestnicy Izby posiadają rachunek rozliczeniowy. Jest to rachunek uznawany i obciążany w ramach rozrachunku pieniężnego (zarówno w wyniku płatności wynikających z zawartych transakcji jak również aktualizacji wymaganych depozytów zabezpieczających). Izba nie kontroluje sald na rachunkach rozliczeniowych Uczestników Izby, dlatego Uczestnicy Izby zobligowani są utrzymywać na nich środki wystarczające do pokrycia powstałych zobowiązań.

Lista banków posiadających status BPUI dostępna jest w zakładce „Banki Rozliczeniowe”.

Generowane przez Izbę zlecenia pieniężne realizowane są przez BPUI zgodnie z Harmonogramem rozliczeń dostępnym w "Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej".