Zmiany w regulacjach IRGiT – nowe instrumenty finansowe rozliczane w ramach Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej prowadzonej przez IRGiT.

Zmiany w regulacjach IRGiT – nowe instrumenty finansowe rozliczane w ramach Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej prowadzonej przez IRGiT.

  •     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej oraz do Regulaminu Funduszu Gwarancyjnego Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej.
  •     IRGiT we współpracy z Towarową Giełdą Energii S.A. („TGE”) przygotowują się do uruchomienia obrotu w zakresie Uprawnień do Emisji oraz kontraktów terminowych na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia OZE.
  •     Zmiany wchodzą w życie w dniu 3 czerwca 2019 r.

Zmiany regulaminów mają na celu ich dostosowanie do obowiązujących przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, uwzględniających implementację Dyrektywy MiFID II.
Wprowadzenie powyższych zmian umożliwi IRGiT prowadzenie usług w zakresie rozliczania i rozrachunku transakcji na:
1) uprawnienia do emisji CO2, zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE, oraz
2) kontraktach terminowych na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia OZE, zawieranych na zorganizowanej platformie obrotu (OTF), którą TGE planuje uruchomić po uzyskaniu stosownego zezwolenia.