Zmiany w regulacjach IRGiT

  •     Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) wprowadza zmiany do Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej („Regulamin”) oraz do Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.
  •     Zmiana wskazanych powyżej regulacji ma na celu dostosowanie zapisów w zakresie umożliwiającym prowadzenie przez IRGiT obsługi finansowej transakcji zawieranych na Rynku Dnia Bieżącego (RDB), prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A. w modelu XBID.

W § 29 Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) dodano zapis określający, iż rozrachunek pieniężny transakcji rozliczanych przez IRGiT jest dokonywany w walucie polskiej. Dotyczyć to będzie również transakcji giełdowych zawieranych na RDB w ramach XBID, dla których notowania będą prowadzone w walucie Euro. Sposób przeliczenia wartości transakcji wyrażonej w walucie obcej na walutę polską został określony w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.
Zmiany wprowadzone w § 33, § 35 oraz § 47 Regulaminu mają na celu uwzględnienie planowanego przez TGE wydłużenia harmonogramu prowadzenia notowań na RDB, które mogą być prowadzone przez 24 godziny na dobę. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w § 47 ust. 1 rozrachunek pieniężny transakcji zawartych na RDB będzie wykonywany drugiego dnia następującego po dniu dostawy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu, w Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A. dostosowane zostały zapisy dotyczące rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych na RDB w modelu XBID. Zmiany polegają w szczególności na:

    1) uwzględnieniu konieczności dokonywania przewalutowania transakcji zawieranych w walucie Euro i rozliczanych w PLN,
    2) podziale Limitu transakcyjnego na Podstawowy limit transakcyjny i Limit transakcyjny dedykowany RDB,
    3) uwzględnieniu, iż notowania na RDB prowadzone będą przez 24 godziny na dobę.

Zmiana Regulaminu Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) oraz nowa wersja Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE S.A.  wejdą w życie w dniu 19 listopada 2019 r.

Szczegółowy komunikat