Zamknięcie pozycji Członka Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych

W dniu 18 marca 2020 r. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”) podjęła decyzję o ogłoszeniu niewypłacalności jednego z Członków Izby w związku z naruszeniem przez niego zasad dotyczących wykonywania zobowiązań wynikających z tytułu zawartych transakcji.
W wyniku zastosowania przez IRGiT właściwych w takich sytuacjach procedur wszystkie jego pozycje zostały zamknięte.

 

Członek Izby był aktywny na Rynku Towarów Giełdowych w zakresie energii elektrycznej (RDB, RDN, RTEE), gazu (RDBg, RDNg, RTTG) oraz praw majątkowych (RPM) i w momencie ogłoszenia niewypłacalności posiadał otwarte pozycje w kontraktach terminowych w zakresie energii elektrycznej.

Wszystkie jego pozycje zostały zamknięte jeszcze 18 marca, z wyjątkiem transakcji dotyczących dostawy energii elektrycznej w bieżącym tygodniu, które zostały zamknięte na rynkach spot 21 marca 2020 r.

Ze względu na warunki rynkowe koszt zamknięcia pozycji okazał się wyższy niż środki wniesione przez niego do systemu gwarantowania rozliczeń. Działając w interesie pozostałych Członków Izby, IRGiT wezwała go do pokrycia straty i będzie dążyć do formalnego wyegzekwowania powyższego wezwania. W przypadku braku uregulowania zobowiązania IRGiT wykorzysta do rozliczenia transakcji środki Funduszu Gwarancyjnego. Strata niewypłacalnego Członka Izby stanowi w przybliżeniu 2,76% łącznej wartości środków Funduszu Gwarancyjnego.

Niewypłacalność Członka Izby nie będzie miała negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowanie IRGiT.

Kontakt:

Komunikat (PDF)