Glossary

ATS
ASO
Accounting account
Konto obrachunkowe
Alternative settlement model
Alternatywny model rozrachunku
Balancing Market
Rynek Bilansujący
Bank guarantee
Gwarancja bankowa
Balancing Market
Rynek bilansujący
Billing Margin
Depozyt na należności
Brokerage House
Towarowy dom maklerski
BPI Clearing Bank, CB
Bank Rozliczeniowy, Bank Płatnik Izby
BPCI Member's Bank, MB
Bank Płatnik, Bank Płatnik Członka Izby
BPUI Member's Bank, MB
Bank Płatnik Uczestnika Izby
Clearing Report
Raport Rozliczeniowy
Clearing guarantee system
Gwarantowanie rozliczeń
Clearing Schedule
Harmonogram rozliczeń
Clearing Member
Rozliczający Członek Izby
Clearing
Rozliczenie
Clearing and Settlement House
Izba Rozliczeniowa i Rozrachunkowa
Cascading
Kaskadowanie
Central Counterparty, CCP
Kontrahent Centralny (CCP)
Clearing Margin
Depozyt rozliczeniowy
Clearing System
System Rozliczeniowy
Current clearing price
Bieżący kurs rozliczeniowy
Clearing guarantee system
System zabezpieczeń
Commodity Derivatives Market
Rynek Terminowy Towarowy / RTT
Commodity Market
Rynek towarowy
Clearing Account
Rachunek rozliczeniowy Izby
Control Report
Raport Kontrolny
CO2 emission allowances
Uprawnienia do emisji CO2
Commodity Brokerage House
Dom maklerski
Detailed clearing rules
Szczegółowe Zasady Rozliczeń
Day-Ahead Market/Intraday Market
Rynek Dnia Następnego i Bieżącego / RDNiB
Delivery date
Dzień dostawy
Default management
Obsługa niewypłacalności uczestnika
ESMA / European Securities and Markets Authority
ESMA
Exchange Commodity Market
Rynek towarów giełdowych
Energy Company
Przedsiębiorstwo energetyczne
Emission Allowance Market
Rynek Uprawnień do Emisji / RUE
Emission Trading Allowances
Uprawnienia do Emisji
Exchange Clearing House
Giełdowa Izba Rozrachunkowa
Financial Market
Rynek finansowy
GasTransmission System Operator or the gTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego lub OSPg
Guarantee Fund
Fundusz gwarancyjny
Guarantee fund multiplier
Mnożnik funduszu gwarancyjnego
Indirect Participant/Non-clearing Participant
Uczestnik pośredni, nierozliczający
Investment funds shares
Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych (JUFI)
KNF/the Polish Financial Supervision Authority
Komisja Nadzoru Finansowego /KNF
Limiting direct payments
Zastrzeżenie płatności
Lodgement of a security model
Alternatywny model wnoszenia zabezpieczeń
Margin Account
Rachunek depozytów zabezpieczających
Member guarantee fund
Wpłata do funduszu gwarancyjnego uczestnika
Mark-To-Market
Wyrównanie do rynku
Margin calculator
Kalkulator depozytów
Margin Sub-Account
Subkonto rachunku depozytów zabezpieczających
Margin
Depozyty zabezpieczające
Money / Cash
Środki pieniężne
Member receivables
Należności uczestnika
Non-cashcollateral
Zabezpieczenia niepieniężne
Non-monetary assets / Non-cash
Środki niepieniężne
Over-The-Counter Transaction / OTC Transaction
Transakcja poza sesyjna
Open position
Otwarta pozycja
OTC Market
Rynek Poza giełdowy
Property Rights Market
Rynek Praw Majątkowych / RPM
Property Rights under Certificates of Origin
Prawa Majątkowe ŚP
Power Transmission System Operator or the eTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego lub OSPe
Payment orders batch
Paczka zleceń płatniczych
Polish Power Exchange / TGE
Towarowa Giełda Energii / TGE
Property rights
Prawa majątkowe
Primary Market
Rynek pierwotny
RIF Market in Financial Instruments
Rynek Instrumentów Finansowych
RDNg Day Ahead Market for gas, DAMg
Rynek Dnia Następnego
RTEE Commodity Forward Instruments Market for Electricity, CFIMe
Rynek Terminowy Towarowy Energii Elektrycznej
RUE Emission Allowances Market
Rynek Uprawnień do emisji
Risk Management
Zarządzanie ryzykiem
RPM Property Rights Market, PRM
Rynek Praw Majątkowych
Replacement payments
Wpłata odtworzeniowa
RTT Commodity Forward Instruments Market
Rynek Terminowy Towarowy
Risk parameters
Parametry
RTTG Commodity Forward Instruments Market for Gas, CFIMg
Rynek Terminowy Towarowy Gazu
RTPM Commodity Forward Instruments Market for Property Rights, CFIMPR
Rynek Terminowy Towarowy Praw Majątkowych
Recording account
Konto ewidencyjne
Risk Management Department
Dział Zarządzania Ryzykiem
RDB Intraday Market, IDM
Rynek Dnia Bieżącego
RDBg Intraday Market for gas, IDMg
Rynek Dnia Bieżącego gazu
Rates of recognition
Współczynniki uznania
Risk parameters
Współczynniki ryzyka
RDNg Day Ahead Market for gas, DAMg
Rynek Dnia Następnego gazu
Settlement
Rozrachunek
Settlement Schedule
Harmonogram rozrachunku
Settlement model
Model rozrachunku
the Act on Trading in Financial Instruments
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi
the Settlement Finality in Payment and Securities Settlement Systems and the Rules of Oversight of these Systems
Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
the Act on Commodity Exchanges
Ustawa o Giełdach Towarowych
The fee and charge table
Tabela Opłat
the Trading Rules
Warunki obrotu
the security lodged / collateral lodged
Wpłacone zabezpieczenia
the Energy Regulatory Office/URE
Urząd Regulacji Energetyki / URE
The Energy Law Act
Ustawa Prawo Energetyczne
Tonnes of Oil Equivalent  (TOE)
Toe
Technical Account
Rachunek techniczny
The Commodity Clearing House/IRGiT
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
The Commodity Clearing House/IRGiT
IRGiT
the Scheduling Unit
Jednostka Grafikowa
the Shipper Code
Kod ZUP
the National Depository of Securities/KDPW
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW
the Financial Instruments
Instrumenty Finansowe
TGE, Polish Power Exchange
Giełda, Towarowa Giełda Energii S.A.
Total Margin
Depozyt ogółem
Transaction Margin
Depozyt transakcyjny
Trading day
Dzień obrotu
the Warsaw Stock Exchange
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / GPW
Transaction limit
Limit transakcyjny
Treasury bonds
Obligacje Skarbu Państwa
the Certificate of Origin Register
Rejestr Świadectw Pochodzenia / RŚP
Trade Repository
Repozytorium Transakcji
the Exchange Commodity Market
Rynek Towarów Giełdowych
Transaction Margin Sub-Account
Subkonto rachunku depozytów transakcyjnych
Transaction Margins Account
Rachunek depozytów transakcyjnych
Trading Platform
Platforma obrotu
the Gas Transmission System Operator /gTSO
Operatorze Systemu Przesyłowego Gazowego / OSPg
the Power Transmission System Operator /eTSO
Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego / OSPe
The statement of the Supervisory Board on compliance to Corporate Governance Rules issued by the PFSA
Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu ws. stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Finansowych wydanych przez KNF
The Auction Platform
Platforma Aukcyjna
Transaction Margin monitoring system
System monitorowania limitów transakcyjnych
Union Register
Rejestr Unii