Wybór Banku Płatnika Uczestnika Izby

Uczestnik Izby wybiera bank do pełnienia dla siebie funkcji BPUI (Bank Płatnik Uczestnika Izby) z listy Banków dostępnej w zakładce Banki rozliczeniowe -> Lista banków.

Następnie należy wypełnić i dostarczyć do IRGiT następujące dokumenty:

  1. Specyfikacja techniczna rachunków do komunikacji międzybankowej (rynek finansowy)
  2. Oświadczenie Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego, Oświadczenie Banku Płatnika Uczestnika Izby
  3. Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych
     

Uczestnik Izby, w pierwszej kolejności powinien wysłać skany dokumentów określonych w punktach 1 i 2 do IRGiT na adres: , w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji skanów ze strony IRGiT, oryginały tych dokumentów powinny zostać niezwłocznie przekazane do IRGiT za pomocą firmy kurierskiej. Z chwilą uzyskania przez IRGiT oryginałów dokumentów od Uczestnika Izby, Deutsche Bank Polska S.A., na wniosek IRGiT, generuje dla Uczestnika Izby kolejny pakiet dokumentów, przygotowany na podstawie danych przedstawionych przez Uczestnika Izby w "Specyfikacji technicznej rachunków do komunikacji międzybankowej (rynek finansowy)" (pkt. 1), który jest przekazywany Uczestnikowi Izby do podpisania. Podpisanie ww. pakietu dokumentów jest niezbędne do sprawnej komunikacji technicznej pomiędzy rachunkami biorącymi udział w procesie rozrachunku. Podpisanie ww. pakietu dokumentów nadaje również IRGiT prawo do składania zleceń obciążających Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w Banku Płatniku Uczestnika Izby, wskazany w "Oświadczeniu Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego" oraz w "Oświadczeniu Banku Płatnika Uczestnika Izby" (pkt. 2) w ramach rozrachunku pieniężnego z IRGiT.

Uwaga!

  • Niezbędnym elementem dopuszczenia do uczestnictwa w Izbie Uczestnika rozliczającego, jest konieczność przeprowadzenia testów generalnych z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w BPUI. W celu umożliwienia IRGiT oraz BPUI wykonania testów generalnych, Uczestnik Izby powinien wypełnić i podpisać (przez reprezentację Uczestnika Izby) "Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych" oraz przekazać oryginał do IRGiT kurierem.
  • Formularz "Oświadczenia Uczestnika Izby dot. testów generalnych" jest dostarczany Uczestnikowi Izby do wypełnienia wraz z pakietem dokumentów wygenerowanym przez Deutsche Bank Polska S.A. Szczegóły dotyczące tego procesu są przekazywane przez IRGiT Uczestnikowi Izby na bieżąco.