Wybór Banku Płatnika Uczestnika Izby

Uczestnik Izby, z listy Banków dostępnej w zakładce Banki rozliczeniowe -> Lista banków, wybiera bank do pełnienia dla siebie funkcji BPUI (Bank Płatnik Uczestnika Izby). Następnie wypełnia i dostarcza do IRGiT następujące dokumenty:

  1. Specyfikacja techniczna rachunków do komunikacji międzybankowej (rynek finansowy).
  2. Oświadczenie Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego, Oświadczenie Banku Płatnika Uczestnika Izby
  3. Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych
     

Uczestnik Izby, w pierwszej kolejności wysyła skany dokumentów określonych w punktach  1 i  2 do IRGiT na adres: w celu weryfikacji poprawności wypełnienia dokumentacji. Po uzyskaniu akceptacji ze strony IRGiT przesłanych skanów, oryginały tych dokumentów Uczestnik Izby przekazuje niezwłocznie do IRGiT kurierem. Jednocześnie z chwilą uzyskania przez IRGiT od Uczestnika Izby oryginałów dokumentów, Deutsche Bank Polska S.A., na wniosek IRGiT, wygeneruje dla Uczestnika Izby kolejny pakiet dokumentów, przygotowany na podstawie danych przedstawionych przez Uczestnika Izby w "Specyfikacji technicznej rachunków do komunikacji międzybankowej (rynek finansowy)" (pkt. 1), który zostanie Uczestnikowi Izby przekazany do podpisania. Podpisanie ww. pakietu dokumentów będzie niezbędne do sprawnej komunikacji technicznej pomiędzy rachunkami biorącymi udział w procesie rozrachunku. Podpisanie ww. pakietu dokumentów również nadaje IRGiT prawo do składania zleceń w ciężar Rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w Banku Płatniku Uczestnika Izby wskazanego w "Oświadczeniu Uczestnika Izby o numerze rachunku bankowego" oraz "Oświadczeniu Banku Płatnika Uczestnika Izby" (pkt. 2) do rozliczeń pieniężnych z IRGiT.
 

Niezbędnym elementem dopuszczenia do uczestnictwa w rozliczaniu transakcji na rynku finansowym jest konieczność przeprowadzenia testów generalnych z wykorzystaniem Rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w BPUI. W celu umożliwienia IRGiT oraz BPUI wykonania testów generalnych, Uczestnik Izby wypełnia i podpisuje (reprezentacja) "Oświadczenie Uczestnika Izby dot. testów generalnych" oraz przekazuje oryginał do IRGiT kurierem. Formularz "Oświadczenia Uczestnika Izby dot. testów generalnych" zostanie dostarczony Uczestnikowi Izby do wypełnienia wraz z pakietem dokumentów wygenerowanym przez Deutsche Bank Polska S.A.
 

Uwaga!

IRGiT będzie na bieżąco przekazywała Uczestnikowi Izby szczegóły tego postępowania.