Dostęp Uczestnika Izby do subkont

IRGiT umożliwia dostęp do dedykowanego Uczestnikowi Izby subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych oraz subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających w bankowości elektronicznej Banku Płatnika Izby. Uczestnik Izby, który zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do tych subkont, powinien wypełnić Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP (Rynek finansowy)

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji ww. listy osób z dostępem do subkont w bankowości elektronicznej DBP, Uczestnik Izby powinien wypełnić Wniosek w sprawie utworzenia dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP (Rynek finansowy)(AKTUALIZACJA).

Instrukcja wypełniania wniosku

Możliwość dokonywania przez Uczestnika Izby wypłat z dedykowanego mu subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych została opisana w "Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej", dostępnych w zakładce "Regulacje".

Wypłaty środków z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych realizowane są na Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w BPUI.

W celu przekazywania środków bezpośrednio na alternatywny rachunek bankowy, Uczestnik Izby powinien wypełnić Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków pieniężnych z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych na rachunek inny niż Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w Banku Płatniku Uczestnika Izby. Oryginały ww. dokumentów powinny zostać podpisane przez reprezentację Uczestnika Izby i przekazane do IRGiT