Dostęp Uczestnika Izby do subkont

IRGiT umożliwia dostęp do dedykowanego Uczestnikowi Izby subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych oraz subkonta Rachunku depozytów zabezpieczających w bankowości elektronicznej: db-direct Internet. Uczestnik Izby, który zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do tych subkont, wypełnia Wniosek w/s nadania/aktualizacji dostępu do subkont w bankowości elektronicznej DBP (rynek finansowy).

Instrukcja wypełniania wniosku

Dostęp do dedykowanych Uczestnikowi Izby subkont nie jest obowiązkowy. Jeżeli Uczestnik Izby nie chce mieć dostępu do tych subkont, mailem informuje o tym IRGiT ( ). Z dostępem lub brakiem dostępu Uczestnika Izby do subkont w bankowości elektronicznej związane są dwa sposoby wypłaty środków z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych. Możliwości dokonywania wypłat z tego subkonta przez Uczestników Izby zostały szczegółowo opisane w przyjętym przez Zarząd IRGiT dokumencie, Tryb przekazywania do realizacji zleceń wypłat środków pieniężnych składanych przez Uczestników Izby.

W przypadku dokonywania wypłat środków z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych, modelowym rozwiązaniem jest kierowanie przelewów na Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w BPUI. Istnieje możliwość wypłat tych środków na jeden inny niż wymieniony rachunek. Uczestnik Izby zainteresowany taką wypłatą powinien wypełnić Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę środków pieniężnych z subkonta Rachunku depozytów transakcyjnych na rachunek inny niż Rachunek rozliczeniowy Uczestnika Izby w Banku Płatniku Uczestnika Izby. Oryginał dokumentu powinien zostać podpisany przez reprezentację Uczestnika Izby i przekazany do IRGiT..