Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Działalność statutowa Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. prowadzona jest w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Sukces i reputacja IRGiT nie zależą wyłącznie od jakości świadczonych usług, ale również tego, czy IRGiT prowadzi działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne.

Realizując misję Spółki oraz Grupy Kapitałowej GPW i budując jej wartość działamy w poszanowaniu interesów otoczenia, w którym funkcjonujemy, w oparciu o dialog i współpracę z naszymi interesariuszami. Mając to na uwadze IRGiT działa z poszanowaniem zasad społecznej odpowiedzialność biznesu oraz realizuje „Strategię CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie”.

W celu realizacji Strategii CSR IRGiT: