Dla Akcjonariuszy

 

Warszawa, dnia 20 listopada 2020 roku.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 listopada 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 


 

 

Warszawa, dnia 30 października 2020 roku.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 


 

 

Warszawa, dnia 14 października 2020 roku.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 października 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 


 

 

Warszawa, dnia 29 września 2020 roku.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 września 2020 roku wezwała akcjonariusza Spółki – Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie, do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 


 

 

Kapitał zakładowy i akcjonariusze:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.805.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset pięć tysięcy złotych) i jest podzielony na:

   a. 5000 akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 5000 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
   b. 5000 akcji imiennych serii B o numerach od 5001 do 10.000 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
   c. 3050 akcji imiennych serii C o numerach od 10.001 do 13.050 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
   d. 6820 akcji imiennych serii D o numerach od 13.051 do 19.870 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,
   e. 10.000 akcji imiennych serii E o numerach od 19.871 do 29.870 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda.

 

Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie:

  •     Towarowa Giełda Energii S.A.;
  •     Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
  •     spółki prowadzące giełdy towarowe, w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych.        

Akcje Spółki są wyłącznie imienne. Możliwość zamiany akcji imiennych na okaziciela jest wyłączona. Każda z akcji daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. Nie jest dopuszczalne uprzywilejowanie w jakikolwiek sposób akcji Spółki.

 

Walne Zgromadzenia:

Walne Zgromadzenia IRGiT S.A. odbywają się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

 

Statut Spółki